Kartka - ikonka - Zleca.plRegulamin

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://zleca.pl (dalej jako: „Zleca.pl”, „Serwis Internetowy”).

Zleca.pl jest serwisem internetowym, która powstał, by w łatwy sposób łączyć ze sobą osoby potrzebujące usług z osobami, które dane usługi mogą wykonać. Zleceniodawcy dodają ogłoszenia a zleceniobiorcy (wykonawcy) odpowiadają na nie wyrażając chęć wykonania zlecenia.

Informacje zawarte w ogłoszeniach w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Celem zawarcia umowy niezbędny jest każdorazowo kontakt z ogłoszeniodawcą w celu ustalenia szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego usługobiorców.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Zleca.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

Zespół Zleca.pl

1) O NAS

Właścicielem Zleca.pl jest Krzysztof Zacha prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WECODERS KRZYSZTOF ZACHA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Odległa 114c, 44-310 Radlin, NIP 6472500747, REGON 364774751, adres poczty elektronicznej: kontakt@zleca.pl.

2) DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  • FORMULARZ DODAWANIA ZLECENIA – Usługa Elektroniczna, będąca funkcjonalnością Konta, umożliwiająca dodanie ogłoszenia o poszukiwaniu wykonawcy określonej usługi.
  • FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, formularz umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą, dostępny na stronie Serwisu Internetowego w zakładce „Kontakt”.
  • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email), loginem i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym.
  • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach.
  • OGŁOSZENIE – wszelkiego rodzaju ogłoszenia Usługobiorcy zamieszczone przez niego w Serwisie Internetowym niezależnie od jego nazwy, w tym ogłoszenia mające za przedmiot zaproszenie do zawarcia umowy zlecenia/o świadczenie usług, zamieszczone przez niego w odpowiednim dziale Serwisu Internetowego. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
  • PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  • REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  • SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, ZLECA.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://zleca.pl/.
  • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  • KLIENT/USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Zleca.pl.
  • USŁUGODAWCA – Krzysztof Zacha prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WECODERS KRZYSZTOF ZACHA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Odległa 114c, 44-310 Radlin, NIP 6472500747, REGON 364774751, adres poczty elektronicznej: kontakt@zleca.pl.
  • USTAWA o PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  • WIZYTÓWKA WYKONAWCY – Usługa Elektroniczna będąca funkcjonalnością Konta, umożliwiająca dodanie informacji o oferowanych usługach.
  • WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna umożliwiająca wyszukiwanie zleceń opublikowanych na stronie Serwisu Internetowego oraz ogłoszeń wykonawców zleceń.
  • SZABLON – Usługa Elektroniczna będąca funkcjonalnością Konta, umożliwiająca Usługobiorcy projektowanie za pomocą narządzi udostępnianych przez Usługodawcę, materiałów reklamowych i informacyjnych dotyczących działalności Usługobiorcy (w tym np. wizytówek i ulotek).

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE ZLECA.PL

 1. Zleca.pl powstał aby ułatwić Usługobiorcom zamieszczanie, przeglądanie i wyszukiwanie Ogłoszeń dotyczących usług.
 2. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej korzystania z usług lub produktów zawartych w Ogłoszeniu niezbędny jest każdorazowo kontakt z Usługobiorcą - ogłoszeniodawcą i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego Usługobiorców.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 5. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

4) KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest bezpłatne.
 3. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
  • Konto;
  • Formularz Dodawania Zlecenia;
  • Wizytówka Wykonawcy;
  • Szablon;
  • Wyszukiwarka;
  • Formularz Kontaktowy;
  • Newsletter.
 4. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest na stronie Serwisu Internetowego.
 5. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.
 6. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. w formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: login, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zleca.pl.
 7. Konto umożliwia kontakt pomiędzy Usługobiorcami poprzez wewnętrzną pocztę, a także zawiera system powiadomień dotyczących Ogłoszeń oraz propozycji zawarcia umowy.
 8. Korzystanie z Formularza Dodawania Zlecenia możliwe jest wyłączenie po uprzednim założeniu Konta. Dodanie zlecenia rozpoczyna się po (1) przejściu do zakładki „Dodaj zlecenie”, (2) wypełnienia Formularza Dodawania Zlecenia i (3) kliknięciu pola „Dodaj”. Możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych istnieje w trakcie dodawania zlecenia za pomocą Formularza Dodawania Zlecenia, a także już po dodaniu zlecenia, za pomocą opcji edytowania (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). w Formularzu Dodawania Zlecenia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących usługi objętej zleceniem: tytuł zapytania, kategoria usług, opis usługi, czas wyświetlania (widoczności w Serwisie), miejsce wykonania usługi (co najmniej: województwo i miejscowość). Usługa Elektroniczna Formularz Dodawania Zlecenia ulega zakończeniu po dodaniu ogłoszenia o poszukiwanej usłudze za jej pomocą. Aby Ogłoszenie dotyczące zlecenia było widoczne dla innych Klientów Serwisu, powinno ono zostać opublikowane. Opublikowania zlecenia można dokonać bezpośrednio po dodaniu Ogłoszenia lub z poziomu Konta.
 9. Za pomocą funkcjonalności Konta Usługobiorca może zmienić status dodanego przez siebie zlecenia na nieaktualne – przy danym zleceniu znajduje się informacja, że jest ono nieaktualne.
 10. Korzystanie z Wizytówki Wykonawcy możliwe jest wyłączenie po uprzednim założeniu Konta. Dodanie Wizytówki Wykonawcy rozpoczyna się po (1) przejściu do zakładki Konta – „Wykonawca”, (2) podaniu wymaganych danych dotyczących oferowanych usług i (3) kliknięciu pola „Zapisz” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). w celu dodania Wizytówki Wykonawcy niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących oferowanych usług: aktywność (czy Wizytówka ma być widoczna w Serwisie), Url (nazwa, pod którą będzie widoczna Wizytówka), kategoria Ogłoszenia, słowa kluczowe opisujące Ogłoszenie, opis działalności. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Wizytówki poprzez usunięcie w odpowiedniej zakładce Konta danych dotyczących Ogłoszenia albo poprzez usunięcie Konta.
 11. Korzystanie z Szablonu możliwe jest wyłącznie po uprzednim założeniu Konta. Tworzenie materiałów reklamowych (np. wizytówki firmowej) za pomocą Szablonu możliwe jest po (1) przejściu do odpowiedniej zakładki Serwisu, (2) wyborze odpowiedniego pakietu z dostępnej oferty Usługodawcy oraz (jeżeli dostępne) wymiarów szablonu, (3) przejście procesu składania zamówienia, (4) dokonaniu płatności za wybrany pakiet (w przypadku pakietów, które nie są oznaczone jako bezpłatne) i (5) skorzystaniu z formularza tworzenia materiałów z wykorzystaniem szablonu Usługodawcy. Usługodawca może udostępnić powiązaną funkcjonalność polegającą na możliwości wysyłki utworzonych za pomocą Szablonu materiałów bezpośrednio do drukarni.
 12. Szablon umożliwia wgranie logo firmy Usługobiorcy w celu wykorzystania przez Usługobiorcę w tworzonych materiałach. Usługodawca może udostępnić ponadto odpłatną usługę tworzenia przez Usługodawcę logo Usługobiorcy. Zawarcie umowy o świadczenie tej usługi możliwe jest po (1) przejściu do odpowiedniej zakładki Serwisu, (2) wypełnieniu formularza zamówienia, (3) przejściu procesu składania zamówienia i zaznaczaniu pola akcji, (4) dokonaniu płatności. W terminie 7 Dni Roboczych od dnia zawarcia umowy, Usługodawca przedstawia Usługobiorcy dwie propozycje logo w wersji poglądowej (format jpg lub png), z których Usługobiorca może wybrać jedną. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 Dni Roboczych od dnia otrzymania od Usługobiorcy informacji o wyborze jednej z wersji loga, Usługodawca dostarcza Usługobiorcy logo w wersji wektorowej i rastrowej. W przypadku braku akceptacji przez Usługobiorcę żadnej z propozycji logo w wersji poglądowej, Usługodawca prześle nową wersję logo (lub wersję z wprowadzonymi zmianami żądanymi przez Usługobiorcę) w terminie 7 Dni Roboczych. W przypadku gdy przedmiotem powyższej usługi jest dopasowania logo do odpowiednich wymiarów, Usługodawca dopasuje przesłane przez Usługobiorcę logo do odpowiednich rozmiarów w terminie 7 Dni Roboczych od dnia dostarczenia poprzez Usługobiorcę prawidłowego pliku zawierającego logo. W przypadku braku możliwości dopasowania logo z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy (zły format pliku z logo lub brak możliwości otwarcia logo np. z powodu przesłania przez Usługobiorcę uszkodzonego pliku) Usługodawca informuje Usługobiorcę o otrzymaniu nieprawidłowego pliku i wzywa do przesłania prawidłowego pliku wyznaczając odpowiedni termin, z zastrzeżeniem, że w razie bezskutecznego upływu tego terminu Usługodawca będzie mógł odstąpić od umowy.
 13. Szablon jest usługą odpłatną, chyba że co innego wynika z opisu danego pakietu, zgodnie z cenami wskazanymi na stronie Serwisu Internetowego, w opisie odpowiednich pakietów, udostępnianą Usługobiorcy przez czas określony z możliwością przedłużenia na kolejne okresy czasu. Usługodawca może udostępnić Usługobiorcy kod rabatowy zmniejszający cenę Szablonu, we wcześniej wskazanej przez Usługodawcę wysokości, za wykonanie określonych czynności wskazanych przez Usługodawcę np. utworzenia Wizytówki Wykonawcy w Serwisie lub polubienia profilu Usługodawcy w serwisie Facebook.com.
 14. Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia na stronę główną Serwisu, wpisaniu wyszukiwanej frazy, wybraniu kategorii wyszukiwania i kliknięciu pola akcji. Wyszukiwarka jest dostępna również na większości podstron Serwisu. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.
 15. Korzystanie z Formularza Kontaktowego rozpoczyna się po (1) przejściu do zakładki „Kontakt”, (2) wypełnieniu Formularza Kontaktowego i (3) kliknięciu pola „Wyślij wiadomość” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Kontaktowym możliwe jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz treści wiadomości. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą przesłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wysyłania wiadomości za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 16. Korzystanie z Newslettera możliwe jest wyłączenie po uprzednim założeniu Konta i następuje po wybraniu w zakładce Konta „Subskrypcje” opcji „Newsletter” i zaznaczeniu pola „Zapisz”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 17. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wybranie odpowiedniej opcji w ramach Konta.

5) WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZENIA

 1. Jedną z możliwości Konta w Serwisie Internetowym jest zamieszczenie Ogłoszenia, który następnie będzie widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis. Zamieszczenie Ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza Ogłoszenia dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie. w zależności od rodzaju Ogłoszenia wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu danego Ogłoszenia jako obowiązkowe i kliknięcie pola akcji. Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Serwisie Internetowym automatycznie poprzez opublikowanie go przez Klienta.
 2. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i niewprowadzające w błąd.
 3. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Załącznik numer 1 do Regulaminu wymienia przedmioty i usługi, które nie mogą być przedmiotem Ogłoszenia w ramach Serwisu internetowego lub w stosunku, do których wprowadza się stosowne ograniczenia, co nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie w jakim te przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub zakazy.
 4. Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń oraz w języku polskim. Właściciel Serwisu może przenosić Ogłoszenia Klientów do właściwych kategorii w przypadku, gdy Ogłoszenie zostało umieszczone w niewłaściwej kategorii lub jeżeli Właściciel wprowadzi w Serwisie modyfikacje dotyczące kategorii Ogłoszeń.
 5. Usługobiorca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia)treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich Serwisów Internetowych.

6) PŁATNOŚCI W SERWISIE

 1. Samo korzystanie z Konta i Ogłoszeń jest bezpłatne. Właściciel Serwisu może ograniczyć funkcjonalności Konta lub wprowadzić dodatkowe funkcjonalności, które dostępne są po wykupieniu odpowiedniego pakietu – odpłatne funkcjonalności wskazane są wówczas na stronie Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Ogłoszeń.
 2. Opłata za korzystanie z odpłatnych funkcjonalności Serwisu w tym z Szablonu lub z ewentualnych płatnych funkcjonalności Ogłoszeń może być uiszczona w formie jednorazowej. Wysokość opłat oraz jej rodzaje są wskazane każdorazowo na stronie Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Ogłoszeń.
 3. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności Ogłoszeń możliwy jest po dokonaniu opłaty przez Usługobiorcę. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności będzie aktywowany przez Usługodawcę w terminie 48 godzin od momentu zaksięgowania płatności.
 4. W przypadku wprowadzenia odpłatnych funkcjonalności, Usługodawca udostępni płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu internetowego PayU.pl.

7) KONTAKT Z ZLECA.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@zleca.pl), za pośrednictwem której można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Zleca.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

8) REKLAMACJE DOTYCZĄCE ZLECA.PL

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@zleca.pl.
 2. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. w przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

9) ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 8 ust. 2 regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zleca.pl.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

10) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

11) PRZERWY TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS - distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 4. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.
 5. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

12) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

 1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.
 2. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.
 3. Rezygnacja Usługobiorcy niebędącego konsumentem z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.
 4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 5. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 6. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. w zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. w czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.
 7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Serwisu Internetowego, a w przypadku jej braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 8. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

13) PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Zleca.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; wprowadzenia przez Usługodawcę zmian w zakresie Usług Elektronicznych; dodania nowych funkcjonalności, w szczególności odpłatnych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. w wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół Zleca.pl15) ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU – OGRANICZENIA PRZEDMIOTU OGŁOSZEŃ W SERWISIE INTERNETOWYM

Niniejszy załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego wymienia przedmioty i usługi, które nie mogą być przedmiotem Ogłoszenia w ramach Serwisu internetowego lub w stosunku, do których wprowadza się stosowne ograniczenia, co nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie w jakim te przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub zakazy.

Przedmiotem Ogłoszenia w Serwisie Internetowym nie mogą być:

 • Przedmioty, usługi lub zdjęcia (także w postaci cyfrowej) zawierające treści erotyczne lub pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 18 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;
 • Przedmioty lub zdjęcia (także w postaci cyfrowej) zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
 • Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, dopalacze, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;
 • Przedmioty, utwory, treści lub programy naruszające prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej osób trzecich;
 • Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);
 • Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, a także tytoń nieprzetworzony;
 • Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej. Zakaz obejmuje również kryptowaluty (np. bitcoin, litecoin, dogecoin itp.) oraz usługi i produkty z nimi związane;
 • Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
 • Organy ludzkie lub zwierzęce;
 • Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach a - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
 • Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;
 • Psy i koty, wprowadzane do obrotu poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz zwierzęta nie posiadające rodowodu lub metryki.

16) ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO REGULAMINU - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

WECODERS KRZYSZTOF ZACHA
ul. Odległa 114c, 44-310 Radlin
kontakt@zleca.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.
Obowiązuje od dnia: 03.04.2019


Zobacz poprzednią wersję
Menu

Korzystając z serwisu Zleca.pl wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Dowiedz się więcej.

X